Aktuality

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 5. 9. 2019 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod. Termíny: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.
Úhrada za plavecký výcvik:
1., 2., 5. ročník – 10 lekcí – celkem 950 Kč (doprava + kurzovné)
3., 4. ročník – 10 lekcí – celkem 350 Kč (doprava)
Náklady na plavecký výcvik 3. a 4. ročníku platí škola (povinný plavecký výcvik v rámci TV dle ŠVP).
Platbu ZAPLAŤTE v hotovosti nejpozději do 18. září 2019 paní třídní učitelce. Následně vám bude vystaveno potvrzení o zaplacení.
12.9. 2019

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola zúčastní výměnného pobytu. Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 5. ročníku ve dnech 17.-18. 9. 2019 kulturně vzdělávací program. Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí. Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči. Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy. Podrobné informace žáci obdrží ve škole.
12.9. 2019

41. festival české filmové komedie

18. 9. 2019 žáci navštíví FFČV v Novém Městě nad Metují - pohádka VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU. Návrat do školy je plánován na 3. vyučovací hodinu. Následně bude probíhat výuka dle rozvrhu. POZOR: - žáci 4. ročníku končí po 4. vyučovací hodině.
12.9. 2019

Informace pro děti navštěvující ŠD

Prosíme, aby děti měly oblečení a obuv do tělocvičny.
10.9. 2019

Sportujeme společně

v pátek 13. 9. 2019 od 09:00 hod. v tělocvičně ZŠ a Orlovně

V rámci projektu „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“ projekt č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080

Program:

Setkání s dětmi z partnerských měst – Nová Paka a Pieszyce a poměřování jejich schopností v netradičních disciplínách.

S sebou:

Děti přijdou do školy v 08:00 hodin na třídní hodinu. Na sebe sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Svačina pro děti je zajištěna. Předpokládaný konec v 12.00 hodin. Po ukončení akce následuje oběd.

10.9. 2019

Platby - měsíc září

Do konce týdne vybíráme od vašich dětí:

100,- Kč do třídního fondu

200,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (neplatí žáci 1. třídy)

50,- Kč - FFČV pohádka VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na pololetí)

04.9. 2019

Průkaz mladého cyklisty

Na základě několika dotazů od rodičů při informativní schůzce dne 29.8.2019 (Průkaz mladého cyklisty) jsme se obrátili na Policii ČR. Tento doklad nemá žádnou právní váhu ani oporu v zákoně. Jedná se o preventivní akci BESIPu.

Dle vyjádření Policie ČR:

Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. dle paragrafu:

Jízda na jízdním kole

§ 57

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

BESIP

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Ridici,-pozor-deti!/Jak-zajistit-bezpeci-deti-podle-veku/Vek-10-a-vice-let

03.9. 2019

Změna rozvrhu - 3. třída

POZOR – ve středu mají žáci změněný rozvrh. Vyučování trvá do 12.35 – celkem 5 vyučovacích hodin.
03.9. 2019

Exkurze do ZD Dolany

Ve středu 9. října 2019 se žáci ZŠ zúčastní exkurze do Zemědělského družstva Dolany, odkud škola odebírá ovoce v rámci projektu “Ovoce a zelenina do škol.“

Odjezd od školy: 8.15

Příjezd do školy: 11.30

Po příjezdu půjdou děti na oběd.

Tato exkurze zahrnuje mnoho mezipředmětových vztahů, mnoho oblastí vzdělávacího programu. Souvisí nejen se zdravou výživou, ukazuje na zavádění moderní techniky do zemědělské výroby, atd…

03.9. 2019

Doplňkové volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Volby se konají ve čtvrtek 3. října 2019 v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 16.00 – 16.15 hodin (v rámci třídních schůzek)

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději do 02.10.2019 u ředitele školy – případně na mailovou adresu školy.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

03.9. 2019

BAVÍME SE SPORTEM - nabídka kroužku

Co projekt nabízí:

Všesportovní průpravu dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol se zaměřením na všeobecnou pohybovou gramotnost dětí

Hodiny cvičení, jednou týdně v průběhu školního roku, jejichž základem jsou gymnastické a atletické prvky, překážkové dráhy, míčové hry

Radost dětí z pohybu, pestré hodiny cvičení

Kvalitní pomůcky pro trénink a výuku dětí

Školené odborníky na práci s dětmi

Výuku připravenou dle konkrétního věku a zdatnosti dětí

ROZVRH:

středa - 13.30-14.15

Více informací na http://bavimesesportem.cz/

https://www.facebook.com/ProjektBavimeSeSportem

02.9. 2019

Provoz školní jídelny

V pondělí 2.9.2019 se ve školní jídelně (pro nezájem) NEVAŘÍ! Provoz bude až od 3.9.2019.
30.8. 2019

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 5. 9. 2018 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod.

Termíny: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.

V den konání se žáci učí pouze 1. a 2. hodinu. Autobus bude přistaven v 9:40 hod. u ZŠ Bohuslavice. Společný odjezd s pedagogickým dozorem.

Odjezd zpět od bazénu je ve 12:10 hod. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Žáci MUSÍ mít s sebou plavky (ne šortky, bermudy), mýdlo (nejlépe tekuté), ručník – vše podepsané.

Prosíme o vhodně upravené vlasy (gumičky, sponky, případně plavecké čepice).

Vhodné jsou i plavecké brýle.

29.8. 2019

Seznam požadovaných školních potřeb pro žáka školy - školní rok 2019/2020

Školní potřeby:

• přezůvky (pevné s bílou podrážkou) • papírové kapesníky • hrníček (plastový) na pití – podepsaný – pouze ti, kteří mají zájem o pitný režim ve škole (100 Kč/ pololetí. Částka pokrývá pitný režim na 5 měsíců. Tedy zhruba 20 Kč na měsíc – 1 koruna denně. V rámci pitného režimu žáci dostávají velmi kvalitní čaje zn. Drana, ochucené citrónovým koncentrátem zn. Pfaner a malého množství cukru.) • 100 Kč do třídního fondu

Potřeby na matematiku

2. ročník • pravítko • tužka č.2, č. 3 • gumu

3. – 5. ročník • pravítko • tužka č. 3 • trojúhelník s ryskou • kružítko • gumu

Potřeby na výtvarnou výchovu:

• zástěra/triko • voskovky • fix (hlavně černý) • temperové barvy • vodové barvy • štětce – plochý, kulatý č. 12, č. 4, č. 2 • tubičkové lepidlo – 2 ks • nůžky (v penále) • paleta

Potřeby do školní družiny:

• oblečení (popř. obuv) na ven • balík papírových kapesníků • kelímek na pití – podepsaný

Potřeby na tělesnou výchovu:

• oblečení do tělocvičny (kraťasy, tepláky, tričko, cvičky – nebo sportovní boty s bílou podrážkou)

29.8. 2019

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

V pondělí 2. září 2019 proběhne od 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou sebou pouze psací potřeby a přezůvky. Škola bude otevřena od 7:45 h. Od třídní učitelky žáci dostanou:

seznam pomůcek pro nastávající školní rok

rozvrh hodin

informace o vyučování

omlouvání dítěte v době nepřítomnosti

pokyny pro zájemce o stravování

zápisní lístky do školní družiny

informace o plaveckém výcviku

V úterý 3. září 2019 budou probíhat třídnické hodiny a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou. Žáci si přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

Ve středu 4. září 2019 již podle platného školního rozvrhu.

Ve čtvrtek 5. září 2019 bude zahájen plavecký výcvik školy. První a druhá vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.

Ve pátek 6. září 2019 již podle platného školního rozvrhu.

26.8. 2019

Informace pro rodiče 1. ročníku

V pondělí 2. září 2019 proběhne v 8 hodin přivítání žáků 1. ročníku ve třídě. Po přivítání bude následovat krátká schůzka prvňáčků společně s rodiči. Zde budou dětem předány drobné dárečky, pomůcky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku. Škola bude otevřena od 7:45 h.
26.8. 2019

Přihlášení obědů na 2.9.2019

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby si přihlásili (do pátku 30.8.2019) obědy na pondělí 2.9.2019! Oběd bude vydáván v 10 hodin. Volat je možné od 6,30 do 12 hodin na tel.: 491 520 346, 739 203 117, 739 631 681 nebo písemně na email: zs-bohuslavice@post.cz, ms.bohuslavice@tiscali.cz. Jitka Čepelková, vedoucí stravování
26.8. 2019

Informativní schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 29. srpna 2019 v 16 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ informativní schůzka pedagogického sboru školy s rodiči žáků ZŠ Bohuslavice.
Během schůzky bude představen nejen nový pedagogický sbor a rozvrh jednotlivých ročníků, ale budou i předány informace ohledně plaveckého kurzu, organizace prvního týdne školy a informace o volbě nového člena školské rady.
20.8. 2019

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny rodiče a přátelé školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní školy a mateřská školy, při příležitosti oslav 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích.

Můžete si prohlédnout prostory školy a mateřské školky.

Těšíme se na vás 31. srpna 2019 od 9.30 – 12.00 hodin.

15.8. 2019

Pedagogický sbor pro školní rok 2019/2020

Dobrý den, vážení rodiče,
máme za sebou polovinu prázdnin a tak mi dovolte, poslat vám zprávu o stavu pedagogických pracovníků na naší škole.

Pro nový školní rok 2019/2020 jsou zajištěny tři učitelky s aprobací pro I. stupeň ZŠ, dvě na celý úvazek a jedna na zkrácený úvazek. S tímto pedagogickým sborem je již možné od září zajistit kvalitní výuku pro vaše děti.

Přeji vám i vašim dětem pohodový zbytek prázdnin a v září se na vás s celým pedagogickým sborem budu těšit.

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

01.8. 2019
-

.